Alt om kredittvurdering og betalingsanmerkninger

Kredittvurdering.info

Betalingsanmerkning

En av de alvorligste konsekvensene ved å ikke gjøre opp din misligholdte gjeld kan være at du blir registrert med en betalingsanmerkning, noe som kan være ødeleggende for deg når det foretas en kredittvurdering av deg. Dette er heldigvis de fleste klar over og denne frykten for å bli registrert med en betalingsanmerkning er også noe inkassobyråene er veldig klar over dette brukes derfor ofte som pressmiddel i brev fra byråene for å ”motivere” deg til å betale.

Det er heldigvis ikke hvem som helst som kan ha et register over betalingsanmerkninger. Datatilsynet tildeler med hjemmel i personopplysningsloven konsesjon til selskaper som skal drive kredittopplysning, noe som innebærer en oversikt over betalingsanmerkninger m.m. I konsesjonsvilkårene fra datatilsynet fremgår retningslinjer for hva det er tillat å registrere betalingsanmerkninger om, samt når det kan registreres og ikke minst når dette skal slettes.

Det er veldig tydelig at en betalingsanmerking ikke skal brukes som et pressmiddel for å oppnå betaling av et omtvistet inkassokrav. Dette gjelder både i forbindelse med å varsle om betalingsanmerkning på forhånd, samt å foreta selve registreringen av en betalingsanmerkning. I de tilfeller det foreligger et omtvistet krav hvor det ikke lykkes å komme til en minnelig løsning skal kravet bringes inn til behandling hos domstolene eller avsluttes. Først når betalingsfristen i en eventuell dom er gått ut og denne dommen er rettskraftig kan det registreres betalingsanmerking under forutsetning av at kravet fortsatt er uoppgjort.

Når det er snakk om en negativ betalingsanmerking regner man normalt dette som en utestående inkasso sak. Dette er for så vidt riktig men også andre forhold kan registreres med betalingsanmerkning. En slik registrering som kommer frem i forbindelse med en kredittvurdering kan for eksempel være registrert personlig konkurs, gjeldsordning eller at forbrukeren selv har bedt om å bli sperret for kreditt. Sistenevnte er et effektivt virkemiddel for å stoppe misbruk av personalia både for personer som har blitt eller er redd for å bli utsatt for id-misbruk. Kredittopplysningsbyråene er pliktig til å sperre deg for kreditt dersom du krever dette. Alle seriøse aktører som da foretar en kredittvurdering av deg vil avslå en kredittsøknad. Vær imidlertid klar over at du da samtidig gjør det vanskelig for deg selv å få kjøpt enkle tjenester som mobiltelefon abonnement og lignende.

Mange tror at det å få et inkassokrav er ensbetydende med at de har fått betalingsanmerking som aldri slettes. Begge deler er heldigvis feil. Regleverket er noe delt i forhold til forbrukere og næringsdrivende (et enkeltpersonsforetak som ikke er registrert i foretaksregistret eller merverdiavgiftsmanntallet regnes som en forbruker i denne sammenheng). Forbruker er også i denne sammenheng bedre vernet enn næringsdrivende, slik det er vanlig i det meste annet av lovarbeid.

På en forbruker kan det innrapporteres betalingsanmerking tidligst 30 etter at inkassobyrået har sendt stevning eller begjæring om rettslige skritt i inkassosaken. Dette vil i praksis si at det er uvesentlig i forhold til registrering av betalingsanmerkning hvor lenge saken har ligget hos inkassobyrået. Det som har betydning er at inkassobyrået når inkassobyrået igangsetter rettslige skritt som for eksempel ved å sende forliksklage eller begjæring om utlegg. Først 30 dager etter at et slikt tiltak er igangsatt kan inkassobyrået tidligst innrapportere betalingsanmerking på deg. Vi minner om at dette ikke gjelder saker som er omtvistet.


Når et kredittopplysningsbyrået mottar melding om betalingsanmerking fra et inkassobyrå er de så pålagt å sende deg et brev til deg å varsle om at de har mottatt den nye betalingsanmerkingen. Du har deretter en 14 dagers frist på deg til å protestere på betalingsanmerkingen til kredittopplysningsbyrået før betalingsanmerkningen er søkbar for dem som foretar en kredittvurdering av deg. Uoverensstemmelsen skal avklares før betalingsanmerkingen kan registreres. Det er kredittopplysningsbyrået som har bevisbyrden på at opplysningene er korrekte. Dersom du betaler kravet innen denne 14 dagers fristen skal betalingsanmerkingen ikke brukes i kredittopplysningsdatabaser. Inkassobransjen har imidlertid et unntak i konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet der de gis mulighet til å registrere anmerkning før rettslige skritt. Dette gjelder i de tilfeller hvor avdragsordninger er avtalt med skyldner og ordningen deretter er misligholdt fra skyldner. Denne muligheten har tidligere vært lite benyttet av inkassobransjen, muligens på grunn av problemer med å dokumentere inngått avtale, men benyttes nå stadig i større grad. Vær derfor veldig bevist på at du ikke inngår avtaler om større avdrag enn det du vet du klarer. Ifølge våre opplysninger benytter Lindorff, som er landets største inkassobyrå, seg av denne muligheten.

Når det gjelder næringsdrivende er disse mindre beskyttet og vil få betalingsanmerking registrert mot seg på et tidligere tidspunkt. På disse kan uomtvistede pengekrav registreres tidligst 30 dager etter inkassobyrået sendte sitt første krav om inndrivelse av gjelden til skyldner. Det er med andre ord ingen krav om at det må igangsettes rettslige skritt først. Kredittopplysningsbyrået er heller ikke pliktig til å sende forhåndsvarsel til næringsdrivende slik de må til forbrukere.

Betalingsanmerking med bakgrunn i inkasso sak kan ikke brukes lenger enn i 4 år fra den dato opplysningene første gang ble registrert. Når disse 4 årene har gått må betalingsanmerkingen slettes og inkassobyrået må eventuelt igangsette nye rettslige skritt dersom det skal registreres ny anmerkning på deg. Du skal i så fall gå igjennom en ny runde med varsel fra kredittopplysningsbyrået. Andre forhold, som for eksempel en gjeldsordning, kan bli stående registrert lenger avhengig av lengde på gjeldsordningsperioden.

Dersom inkassosaken betales så skal betalingsanmerkingen slettes omgående. Det må imidlertid påregnes noe saksbehandlingstid før betalingsanmerkingen er slettet hos alle kredittopplysningsbyråene. Dette bør i vårt moderne teknologiske samfunn ikke ta mer enn en god uke. 

Vær oppmerksom på at det er en forskjell på forskjellige typer betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger som har bakgrunn i en anmerkning i utleggsregisteret kan du lese mer om her.

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.